پدیدآورنده:تیمور گورکانی

تیمور گورکانی
(۷۱۵ خورشیدی—۷۸۳ خورشیدی)
(۱۳۳۶ میلادی—۱۴۰۵ میلادی)
(۷۳۶ قمری—۸۰۷ قمری)
همچنین به زندگی‌نامه، رسانه‌ها نگاه کنید. نخستین امیر گورکانی و پایه‌گذار این دودمان شاهی است که در بیش‌تر سرزمین‌های آسیای مرکزی و غربی فرمان راند.
تیمور گورکانی
 

آثارویرایش

  تمام یا قسمتی از آثار این پدیدآورنده در سراسر جهان در مالکیت عمومی قرار دارد چون از تاریخ مرگ وی بیش از ۱۰۰ سال گذشته است.