پدیدآورنده:رودکی

رودکی
(قرن چهارم هجری قمری)
همچنین به زندگی‌نامه نگاه کنید. شاعر سبک خراسانی