پدیدآورنده:طاهر بن حسین

طاهر بن حسین.طاهر ذوالیمینین
(سده سوم هجری)
همچنین به زندگی‌نامه، نقل‌قول‌ها نگاه کنید. سردار و سیاستمدار معروف مسلمان
 

آثار ویرایش