پدیدآورنده:کاربران ویکی‌نبشته

کاربران ویکی‌نبشته
همچنین به رسانه‌ها نگاه کنید. کاربران ویکی‌نبشته می‌توانند طبق قوانین این وبگاه ترجمه‌هایی را از متن اصلی به فارسی ترجمه کنند و در اختیار ویکی‌نبشته بگذارند. این ترجمه‌ها تنها در صورتی قابل قبول هستند که ناقض حق تکثیر آثار اصلی نباشند و ترجمه‌ی مناسبی از آن‌ها در دسترس نباشد.
 

آثار ویرایش