گفتار در روش راه بردن عقل

گفتار در روش راه بردن عقل (۱۳۴۴ خورشیدی)
از رنه دکارت
ترجمهٔ محمدعلی فروغی
این مقاله بعنوان ضمیمه در کتاب سیر حکمت در اروپا منتشر شده است.

گفتار

در روش راه بردن عقل

 

تصنیف

فیلسوف نامی فرانسوی

 

ترجمه بفارسی

نگارش :

 

ضمیمهٔ جلد نخستین از کتاب سیر حکمت در اروپا

گفتار در روش درست راه بردن عقل

و جستجوی حقیقت در علوم

اگر این گفتار پردراز نماید که خواندنش همه در یک هنگام میسر نباشد میتوان آنرا شش بخش نمود. بخش نخستین ملاحظات چند در باب علوم را در بردارد. بخش دوم قواعد اصلی روشی که مصنف در پی آن بوده است. بخش سوم پاره‌ای از قواعد اخلاق که از آن روش بر آورده است. بخش چهارم دلایل اثبات وجود باری و روح انسانی بنیاد علم مابعدالطبیعهٔ[۱] اوست. بخش پنجم ترتیب مسائل علم طبیعی که آنها را جستجو کرده است مخصوصاً بیان حرکت قلب و پاره‌ای از مشکلات دیگر که متعلق بطب میباشد سپس تفاوتی که میان روح انسان و روح جانوران هست. و در بخش آخر گفتگو میکند از آنچه ضرور است برای اینکه در تحقیق احوال طبیعت بیشتر پیشرفت حاصل شود و آنچه مصنف را بنوشتن این کتاب برانگیخته است.

فهرست


  1. Mètaphysique

این اثر در ایران، کشوری که برای اولین بار در آنجا منتشر شده است، در مالکیت عمومی قرار دارد. همچنین در ایالات متحده هم طبق بخشنامه 38a دفتر حق تکثیر ایالات متحده در مالکیت عمومی قرار دارد.
در مورد اشخاص حقیقی این بدین معنا است که مؤلف این اثر قبل از ۳۱ مرداد ۱۳۵۹ درگذشته یا اینکه از تاریخ مرگش بیش از ۵۰ سال گذشته است. در مورد اشخاص حقوقی نیز نشان دهنده این است از تاریخ اولین انتشار اثر بیش از ۳۰ سال گذشته است.