کاربرد ویرایش

به کار رفتن این الگو در یک صفحه موجب قرارگرفتنش در رده:درخواست‌های حذف سریع می‌شود.