الگو:در دست ویرایش ۲

نمونه استفاده

{{در دست ویرایش ۲|ماه=آگوست|روز=۲۵|سال=۲۰۱۱}}