از این الگو بدین منظور استفاده می‌شود که نشان دهیم املای یک واژه مطابق با متن اصلی است. استفاده از این الگو باعث می‌شود افرادی که می‌خواهند واژه‌های اشتباه را بی‌جهت تصحیح کنند بیهوده به زحمت نیفتند.

معنای الگوویرایش

«غلط از خود متن است.»

تأثیرویرایش

زیر واژه‌ی اشتباه یک خط کشیده می‌شود و با نگاه داشتن نشانگر ماوس می‌توان واژه‌ی درست را دید.

کاربردویرایش

{{غلط|واژه‌ی اشتباه متن منبع|گونه‌ی درست واژه}}
{{غلط|سابون|صابون}}

نتیجه:

سابون