الگو:مالکیت عمومی توسط پدیدآورنده

PD-icon.svg این اثر توسط پدیدآور آن، {{{1}}}، به مالکیت عمومی درآمده است. این مربوط به تمام جهان است.
در برخی از کشورها ممکن است به صورت قانونی این امکان‌پذیر نباشد؛ اگر چنین است:
{{{1}}} به هر کسی اجازهٔ استفاده از این اثر برای هر مقصودی، بدون هیچ‌گونه شرایطی، را می‌دهد تا وقتی که این شرایط توسط قانون مستلزم نشده باشند.


{{مالکیت عمومی توسط پدیدآورنده|1= }}

پارامترهاویرایش

1ویرایش

پیوندی به صفحه‌ای که مؤلف اجازه‌ی نشر آثارش را در آن قرار داده باید همراه الگو ارائه شود.

مثالویرایش

{{مالکیت عمومی توسط پدیدآورنده|1=[http://jebhemeliiran.org/?p=1096 جبهه ملی ایران]}}

نتیجه میدهد:

PD-icon.svg این اثر توسط پدیدآور آن، جبهه ملی ایران، به مالکیت عمومی درآمده است. این مربوط به تمام جهان است.
در برخی از کشورها ممکن است به صورت قانونی این امکان‌پذیر نباشد؛ اگر چنین است:
جبهه ملی ایران به هر کسی اجازهٔ استفاده از این اثر برای هر مقصودی، بدون هیچ‌گونه شرایطی، را می‌دهد تا وقتی که این شرایط توسط قانون مستلزم نشده باشند.