این الگو در صفحانی که متون آنها ناتمام یا در حال تکمیل است قرار می‌گیرد. در صورتی که متون دارای منبع هستند، لینک منبع را در پارامتر منبع درج کنید.

پارامترهای الگو[ویرایش داده‌های الگو]

پارامترتوضیحاتنوعوضعیت
منبعمنبع

منبعی که متن صفحه بر اساس آن درج شده است.

ناشناختهپیشنهادشده