شیوهٔ استفادهویرایش

این الگو برای واردکردن نویسهٔ چپ‌به‌راست "lrm" یونیکد است. برای واردکردن کافی‌است نوشت {{چر}}

Padlock.svg این مقاله یا الگو به خاطر حساس بودن و برای پیشگیری از خرابکاری محافظت شده است. تغییرات پیشنهادی خود را به اطلاع یکی از مدیران ویکی‌نبشته برسانید تا اعمال گردد.