الگو:کاربر بسته شده

دسترسی این کاربر به ویرایش در ویکی‌نبشته بسته شده‌است.

اطلاعات حساب: سیاههٔ قطع دسترسیویرایش‌هاسیاهه‌ها

استفاده ویرایش

این الگو حساب‌های کاربری را به رده:کاربران بسته شده می‌افزاید.