برگه:تاریخ روابط ایران و انگلیس (جلد۱).pdf/۱۳۲

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
۱۲۲

با سفیر فوق‌الذکر داخل مذاکره و مشورت گردیده و یک اتحاد دوستانه در تحت مواد و شرایط معینی طرح‌ریزی نمایند. بنابر این وزراء اعلیحضرت پادشاه افغانستان با سفیر مذکور پس از شور و مطالعه موافقت حاصل نموده شرایط را تصدیق نمودند و بمهر اعلیحضرت پادشاه ممهور گردیده و رونوشت آن توسط سفیر فوق‌العاده انگلستان برای فرمانفرمای کل هندوستان فرستاده شد اینک فرمانفرمای کل هندوستان بدون هیچ تغییر و تبدیلی مندرجات ان را قبول نموده و آن را بمهر و امضای اولیای دولت انگلستان در هندوستان رسانیده و خود امضا نموده عودت داده‌اند.

تعهدات دو دولت بر طبق مواد این قرارداد در حال حاضر و برای همیشه ترتیب آن داده شده و معین گردیده و هر دو دولت همیشه آن را رعایت نموده بدان عمل خواهند نمود.

این است آن مواد و شرایط:

ماده اول – نظر باینکه دولتین فرانسه و ایران بر ضد حکومت کابل وارد عقد قراردادی شده‌اند اگر چنانکه آنها بخواهند از داخل متصرفات پادشاه کابل عبور نمایند خدمهٔ درگاه کیوان شکوه شهریاری راه عبور آنها را قطع خواهند نمود و با تمام قوا بر آنها خواهند تاخت و بجنگ علیه آنها خواهند پرداخت و با مدافعه کامل هرگز اجازه نخواهند داد ایشان بهندوستان انگلیس راه یابند.

ماده دوم – هر گاه دولتین فرانسه و ایران در تعقیب عقد اتحاد خود قصد نمایند با نیت خصمانه وارد مملکت پادشاه کابل شوند دولت انگلستان با کمال رضایت خاطر بمنع آنها مبادرت خواهد نمود بر عهده خود میشناسد که مخارج قشون کشی فوق را در حدود قوه و استطاعت خود تأدیه نماید مادامیکه اتحاد دولتین فرانسه و ایران بقوت خود باقی است این مواد قرارداد نیز مابین دولتین انگلستان و افغانستان باقی و برقرار است و هر دو دولت بمدلول آن عمل خواهند نمود.

ماده سوم – دوستی و اتحادی که فعلا طرح آن ریخته شده برای همیشه باقی و برقرار خواهد بود و بین این دو مملکت حجاب تفرقه و نفاق از میان برداشته