برگه:تاریخ روابط ایران و انگلیس (جلد۱).pdf/۱۳۴

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

فصل ششم

مسافرت میرزا ابوالحسن خان شیرازی بلندن و مراجعت او با سر گور اوزلی

مخالفت لرد مینتو فرمانفرمای کل هندوستان با سر هارفورد جونس و نکول حواله‌های او سبب شد که سر هارفورد جونس، موریر را بلندن بفرستد و لازم بود از طرف پادشاه ایران نیز یکنفر بعنوان وزیر مختار فوق‌العاده بدربار لندن اعزام شود. لذا میرزا ابوالحسن خان شیرازی که برادرزاده میرزا ابراهیم شیرازی[۱] صدراعظم آقا محمد شاه و فتحعلی‌شاه بوده معین شد که باتفاق موریر عازم دربار انگلستان گردد.

  1. حاج میرزا ابراهیم خان اعتمادالدوله شیرازی فرزند حاجی هاشم قزوینی است و اولین صدراعظم سلسله قاجاریه است که به آقا محمدخان و فتحعلی‌شاه قاجار هر دو خدمت کرده است و در عهد این دو پادشاه قاجار مقام صدارت داشته. مردی مآل‌اندیش و باتدبیر بوده، فتوحات آقا محمد خان و موفقیت‌های او مرهون رأی و تدبیر و سیاست ماهرانه این دو مرد است.
    تا حال قدر و منزلت این مرد خدمتگذار ایران مجهول مانده و حال آنکه اشخاص محقق و بی‌غرض باید بیشتر در احوال این مرد سیاستمدار و باتدبیر تحقیق کنند و حق خدمات او را بایران ادا نمایند.
    حاجی ابراهیم‌خان اعتمادالدوله اولین شخصی است که گرفتار چنگال بیرحم سیاست
۱۲۴