برگه:تاریخ روابط ایران و انگلیس (جلد۱).pdf/۲۶۰

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
۲۵۰

غوریان حرکت میکند، بعد از ورود به تل نقره، معلوم شد حاجی فیروزالدین مشغول مدافعه میباشد؛ آنها را متفرق نموده حکم غارت اطراف هرات را میدهد و حاجی فیروزالدین کلید غوریان را با پنجاه هزار تومان تسلیم میکند و متقبل میشود خطبه و سکه کماکان باسم اعلیحضرت خاقان باشد.

هم در این سال محمود شاه افغان، فتیح‌خان وزیر خود را که مردی شجاع و بی‌باک بود بعنوان معاونت فیروزالدین‌میرزا را به هرات مأمور نمود و او بظاهر هرات نزول کرده پس از ملاقات، هنگام وداع حاجی فیروزالدین میرزا را بگرفت و بقندهار فرستاد و امراء او را معزول و برادر حاجی آقاخان را بقتل رسانید و اموال او را تصرف نمود.

سال ۱۲۳۳ هجری (۱۸۱۷ میلادی) اتحاد کاملی بین حکمران کابل و آسیای مرکزی، خوارزم و امراء خراسان علیه دولت ایران بسته شد و ریاست قشونهای این اتحاد به فتیح‌خان محول شد. او برادر کهن‌دل‌خان را مأمور نمود قلعه غوریان را بتصرف در آورد.

از آنطرف حسنعلی‌میرزا والی خراسان بعجله تمام قشونهای خراسان را جمع‌آوری نموده بعدهٔ ده هزار نفر برای جلوگیری بسرعت بطرف غوریان عازم گردید در نزدیکی سرحد هرات به فتیح‌خان برخورد که با چهل هزار نفر عازم تسخیر خراسان است. در این جنگ قشون ایران مردانه جنگید و بر افغانها شکست فاحشی داد.

فتیح‌خان نیز از دهان زخم گلوله برداشت و بعجله از میدان جنگ فرار نمود.[۱] قشون ایران مظفر و منصور بمشهد مراجعت کرد و در این هنگام فتحعلی‌شاه که در مشهد بود از سران سپاه قدردانی نمود. سال ۱۲۳۳ هجری (۱۸۱۷ میلادی)


  1. در این جنگ صاحب‌منصب سمنان ذوالفقارخان مشاهده نمود که در اثر زیادی عده دشمن، سربازان سمنانی دارند فرار اختیار میکنند، از اسب خود پیاده شد و اسب را عمداً پی کرد و بسربازان گفت چگونه مرا گذاشته فرار اختیار میکنید؟.. آنها سر غیرت آمده ایستادگی نمودند تا فتح کردند. (واتسون صفحه ۱۹۵)