برگه:تاریخ روابط ایران و انگلیس (جلد۱).pdf/۲۶۹

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
۲۵۹

کشفیات بعمل آمد معلوم گردید که بعد از حرکت من از تبریز عباس‌میرزا نایب‌السلطنه مایل بود از انگلستان اسلحه خریداری کند و از صاحب‌منصبان انگلیسی که در تبریز بودند مشورت نموده چه کسی را برای این کار معین کند. ماژور مون‌تیت این شخص را معرفی کرده بود و اینک در انگلستان مشغول بود برای ایران اسلجه خریداری کند.»

مؤلف ما جناب ارل چندی در تبریز بود بعد از راه روسیه عازم لندن گردید و شهرهای قفقاز، بادکوبه و حاجی ترخان را سیاحت نموده بعد به پطرزبورغ رفته از آنجا عازم وطن خویش شده است.