برگه:تاریخ ملل قدیمه مشرق - چاپ اول.pdf/۴۸۵

در نمونه‌خوانیِ این برگ مشکلی وجود دارد.