برگه:Azari-zabane-bastan.pdf/۳

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

خدا با ماست

آذری

یا زبان باستان آذربایجان

 

نوشته

احمد کسروی

  1. چاپ نخست۱۳۰۴
  2. چاپ دوم۱۳۱۷
  3. چاپ سوم۱۳۲۵