برگه:CharandVaParand.pdf/۱

این برگ هم‌سنجی شده‌است.


چرند و پرند

 

نوشتهٔ

علی‌اکبر دهخدا