برگه:CharandVaParand.pdf/۱۲۶

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
'

من ابداً از همشهریهای خود از اظهار این عقیده زنهای خودمان خجالت‌نکشیده صاف و پوست کنده گفتم و میل دارم آنهاهم پیش من رودرواسی را کنار گذاشته مرد و مردانه بیایند میدان و اقرار کنند که مادرهای‌ما ده تا دیزی نو و بی‌عیب را بیک دیزی‌ازکار درآمده عوض نخواهند کرد.
چرا که اگر این اقرار را نکنند فرضاً که خودمانی‌ها یعنی هموطن‌های ما بفهمند که دخو راست می‌گوید باز خارجیها خواهند گفت که مقصود من شوخی است. و همانطور که گفتم درین سر پیری مسخرگی و شوخی نه بسن و سال من میبرازد نه بریش قرمزدوره کرده من.
ما همانطور که سابقاً گفتیم عقیده و اخلاق و عادات مادرها در تمام عمر مبنای تمام اخلاق و عقاید و عادات پسرهاست، و از جمله همین اعتقاد مادرهای ما بدیزی ازکاردرآمده سبب شده که ما هم بلااستثناء در بزرگی اعتقاد کاملی بآدمهای با استخوان داریم.
این معلوم است که هیچ آدمی بی‌استخوان نیست، اما مقصود ازین حرف آنست که آدم مثل همان دیزی‌ها ازکاردرآمده باشد.

وکلا و وزرای ما خوب میدانند که اگر خانمهای ایرانی دور هم جمع شوند ، مدرسه باز کنند ، انجمن داشته باشند تعلیم و تربیت بشوند کم کم خواهند فهمید که دیزیهای پاک و پاکیزه بهتر از دیزی‌هایی است که دو انگشت دوده در پشت و یکوجب چربی سی و پنجساله در در و دیوارش باشد. و بی‌شبهه وقتی که این عقیده از مادرها سلب شد، پسرها هم بعدها بادم بااستخوان اعتقاد پیدا نکرده و مثل جناب ... تقی‌زاده پاشان را توی یک کفش می‌کنند و

۱۲۴