برگه:CharandVaParand.pdf/۱۴۰

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
'

ازین‌رو آن عالیجاه عزت همراه را بموجب همین دستخط آفتاب فقط مأمور میفرماییم که بمحض رؤیت فرمان قضا جریان ملوکانه مفسدین مزبور را که از حلیه دولت‌خواهی عاری و ازین رو در پیشگاه خداوندی نیز از دین و دیانت بری میباشند گرفته و در جلو دارالحکومه دولتی بچوب بسته و تا وقتی که در فراشهای حکومتی تاب و توان و در بدن اشرار پوست و استخوان هست بزنند تا مایه عبرت ناظرین و موجب تنبه سایر گردن‌کشان گردیده و بعدازین بدانند که سلطنت ودیعه ایست الهی که از جانب خدای متعال بما واگذار شده واحدی را حق آن نیست که سر از اطاعت اعلی‌حضرت همایونی ما بزند با شانه از یاسا و تزوک سیاست ما خالی کند.
و چون بکریاس گردون اساس اعلی‌حضرت ماعرض شده بود که در آن صفحات چوب و فلک صحیح کمتر بدست میآید ازین‌رو بکارگزاران فراشخانه مبارکه امرومقرر فرمودیم که یک بغل ترکه انار که مصداق من الشجر الاخضر نار است از باغ‌شاه طهران مرکز سلطنت و قلمرو حکمرانی ما چیده و با یک اصله فلکه ممتاز منقش بآن عالی‌جاه بفرستند.
از طرف گمرک و کرایه اشیاء مرسوله خاطر آن عزت همراه آسوده باشد.
حضرت مستطاب... جنرال لیاخوف وعده کرده است که همین روزهای نزدیک بتوسط جناب دوست معظم هارتویک مبلغی معتد از دولت متبوعه خود برای ما گرفته ارسال دارد.

و اگر احیانا از آنجا هم چیزی وصول نشد، امر و مقرر فرموده‌ایم که سرکار والا عین‌الدوله فرمانفرمای کل قشون ظفرنمون و رئیس اردوی کیوان‌شکوه برای پنجمین دفعه پست انگلیس را بزند

۱۳۸