برگه:CharandVaParand.pdf/۶۲

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
چرند و پرند

بدست آقای متولی باشی قم و آقا سید علی‌آقای یزدی نمیدهید و دین خدا را احیا نمیکنید، نکند که از مسلمانی سیر شده باشید؟ نکند که از قانون اروپا خوشتان میآید؟ نکند که خیال بدعت گذاشتن در دین دارید؟

اگر اینطورست والله خیر نخواهید دید و بمقصودتان نخواهید رسید، از من گفتن بود و از شما چه عرض کنم.

باری برویم سر مطلب، ببری خان هم یکجور عملهٔ خلوت بود؛ ببری خان هم هر چند از جنس انسان نبود اما چرا با سایر عملهٔ خلوت در خیرخواهی مردم شریک بود، رحم داشت، مروت داشت، بداد مردم میرسید، مواجب و مرسوم میگذراند، بحکومت میفرستاد، بمنصب میرساند وو ... پس باز کمی با سایر عملهٔ خلوت یکنواخت بود.

اما یکجور دیگر عملهٔ خلوت هست که بهیچیک اینها شبیه نیست و در همهٔ صفات جدا و بشخصه جنم مخصوصی است.

لابد میخواهید بدانید که این شخص شخیص کیست و نام مبارکش چیست، اگر اینطورست پس حالا یکهفته صبر کنید که درین نمره جا نیست و خبر با نمرهٔ عقبی است.

* * *

از شمارهٔ ۱۹:

های‌های‌های!!! من خودم میدانم که الان همهٔ مشترکین دخو چشم انتظارند ببینند دخو بر حسب وعدهٔ نمرهٔ پیش با باقی مانده عملهٔ خلوت چطور رفتار خواهد کرد. یقیناً حالا همه گوش بزنگند. بفهمند دخو چه جور از خجالت جانشین‌های ببری خان بیرون میآید.

البته باید هم چشم انتظار باشند؛ باید هم گوش بزنک

۶۰