برگه:Doctor Faustus.pdf/۱

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
 

دکترفاستوس

اثر

کریستفر مارلو

ترجمهٔ

دکتر لطفعلی صورتگر

بنگاه ترجمه و نشر کتاب