برگه:Doctor Faustus.pdf/۱۴

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

۹
دکتر فاستوس

دسته‌های دیگری از بازیگران مجاز دربار در منزل محتشمان ببازیگری می‌پرداختند و دسته‌های کودکان نیز که از میان سرودخوانان کلیسا دست‌چین می‌شدند متعدد بود. این کودکان مخصوصاً از آن جهت اهمیت داشتند که بجای زنان در صحنه بازی کنند و جز این کار بعضی از قسمتهای دیگر را نیز بآنان محول می‌ساختند و مورد توجه مردم نیز بودند چنانکه شکسپیر در درامهای خود بارها از این کودکان سخن گفته است.

۳ - بازیگران

شکسپیر و درام‌نویس معاصر وی بن جانسون چندین جا بشغل بازیگری و اهمیت آن اشاره می‌کنند. خود وی نیز بازیگر بود ولی چنانکه معلوم می‌شود قسمت‌های مهم را بوی محول نمی‌کردند، چنانکه در درام غم‌انگیز هملت قسمت (رل) روح را که بسیار کوچک و کم اهمیت است خود وی بازی کرده است. با وصف این از مطالعهٔ درامهای وی بخوبی آشکار است که این نویسنده در قسمت عملی تئاتر و طرز تزیین صحنهٔ نمایش و سایر جزئیات اطلاعات عملی بسیار داشته است، چنانکه هر جا سخن از صحنهٔ تئاتر می‌راند بطوری جزئیات را بیان می‌کند که برای کسی که داخل کار نبوده و عملاً در صحنه حاضر نشده و بازی نکرده است غیرممکن است. از طرف دیگر از نواقص کار بازیگران و درجه لیاقت محدود آنها مطلع است و در نظر وی بازیگرانی که بتوانند قسمت‌های مهم درام‌های ویرا بازی کنند بدست نمی‌آیند چنانکه در جائی می‌گوید: «بهترین بازیگرانی که دیده‌ام سایه‌ای بیش نیستند.» این نقص بزرگ را مخصوصاً در مقدمه یا تمهیدی که در آغاز درام تاریخی «هنری پنجم» دارد بتفصیل روشن ساخته است: