برگه:Doctor Faustus.pdf/۳۵

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

۳۲
دکتر فاستوس

فرا گرفتن آن سراسر وجودم را فرا گرفته است. پس دوستان من بیائید و مرا در تحصیل این علم یاری کنید. خواهید دید که من، من که با منطق و موضوع و محمولهای پیچ در پیچ و برهانهای، قطعی کشیشهای کلیسای آلمان را همواره مغلوب کرده‌ام و سر حلقهٔ دانشمندان دانشگاه ورتامبورگ در حوزهٔ درس من برای شنیدن طرق حل مباحث علمی و معضلات فلسفه هجوم میاوردند و مانند ارواح خبیثه که در جهنم دور «مرزاوس» شاعر یونانی گرد می‌آمدند اینها نیز مثل پروانه دور شمع فروزان دانش من حلقه میزدند، از «اگریپا» که اروپائی را با قدرت ساحری در مقابل خود به تعظیم و احترام وادار ساخته بود هنرمندتر و استادتر خواهم شد.

والدس- فاستوس این کتابهای سحر و هوش خودت و تجربیاتی که ما داریم همهٔ جهان را بپرستش ما وادار خواهد ساخت. همانطور که وحشیان دنیای جدید حکم ثروتمندان اسپانیائی را بی‌چون و چرا اطاعت می‌کنند عناصر و موالید طبیعت نیز فرمان ما را گردن خواهند نهاد و مثل شیران درنده هروقت اراده کنیم بخدمتگزاری ما خواهند پرداخت یا مثل سواران آلمانی در رکاب ما حرکت خواهند کرد و مثل غولهای اسکاندیناوی همواره در ملازمت ما خواهند بود. گاهی مانند زنان یا دخترانی که هنوز شوهر نکرده‌اند چهره‌های زیبا و قشنگ خود را که از سینهٔ ربة‌النوع عشق شفاف‌تر و شهوت‌انگیزتر است بما عرضه خواهند داشت. از شهر ونیز برای ما کشتیهای ذخائر خواهند آورد و از امریکا پشم طلائی که هر سال در خزانهٔ فیلیپ انبار میشود، برای ما بارمغان می‌آورند. اما همهٔ اینها بشرط این است که تو در عزم خود راسخ باشی و در عقیده خود تزلزلی راه ندهی.