برگه:Doctor Faustus.pdf/۴

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
 

مجموعهٔ ادبیات خارجی


 

دکتر فاستوس

اثر

کریستفر مارلو

ترجمهٔ

دکتر لطفعلی صورتگر

 

بنگاه ترجمه و نشر کتاب

تهران، ۱۳۵۹