برگه:Doctor Faustus.pdf/۵۷

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

۵۴
دکتر فاستوس

فلک مخصوص سیارات است و از آن دو دیگر یکی منطقة‌البروج و دیگری فلک‌الافلاک نام دارد.

فاستوس - بسیار خوب. اینک بگو بدانم چرا قران، شرف و خسوف و کسوف همه در یک زمان اتفاق نمی‌افتد؟

مفیس‌تافلیس - زیرا مدارات کواکب با یکدیگر یکسان نیست.

فاستوس - جواب تو اقناع‌کننده است. اینک بگو که این کیهان اعظم را که آفرید؟

مفیس‌تافلیس - نخواهم گفت!

فاستوس - مهربانی کن و از پاسخ فرو مگذار.

مفیس‌تافلیس - بیهوده مرا اغوا مکن که نخواهم گفت.

فاستوس - ای بدکار تبه‌روزگار. بتو فرمان میدهم که حاجت مرا برآوری و سرّ همه چیز را بمن بازگوئی.

مفیس‌تافلیس - هرچه با جهان و قلمرو ما مربوط باشد از تو پوشیده نخواهم داشت. اما این راز بجهان ما ارتباطی ندارد. وانگهی تو ای فاستوس باید از دوزخ اندیشه کنی زیرا به لعنت ابدی دچاری.

فاستوس - چرا فکرم را متوجه خداوند نکنم که خالق زمین و آسمان است.

مفیس‌تافلیس - یادت به سندی که سپرده‌ای باشد.

فاستوس - بله، برو ای روح شریر، برو بهمان جهنم هولناک. تو بودی که مرا به لعنت ابدی دچار ساختی. آیا برای توبه دیر نشده است.