برگه:Doctor Faustus.pdf/۸۰

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

۷۷
صحنهٔ نهم

پیرمرد - لعنت خداوند بر تو ای فاستوس ای بدبخت بیچاره که روحت از لطف خداوندی محروم است و از برابر پیشگاه الهی فرار می‌کند. (شیاطین وارد می‌شوند)

ابلیس می‌خواهد با غرور خود مرا آزمایش کند اما در آتشی که او فراهم خواهد ساخت من ایمان خودم را در بوتهٔ امتحان می‌گذارم تا ببیند که آتش مهیب تباه‌کننده آن مقهور ایمان است.

(با شیاطین روبرو می‌شود و آنها از مقابل او می‌گریزند)

غولهای جاه‌طلب! نگاه کنید چطور آسمان از فرار شما می‌خندد و بشما بدیدهٔ حقارت می‌نگرد. ای دوزخیان، بهمان جهنم برگردید که من پیش خدای خودم پرواز خواهم کرد. (خارج می‌شود)