برگه:Doctor Faustus.pdf/۹۱

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

۸۸
دکتر فاستوس

صفحه ۷۶ سطر ۲۱ ارتوزا. ارتوزا یکی از پریان جزیرهٔ سیسیل بود که «الفه‌اوس» رب‌النوع رودخانه‌ها عاشق وی گشت و خدای خدایان هر دو را بشکل دو جوی آب درآورد که هر یک براهی بروند تا عاقبت در دریا بیکدیگر برسند.