برگه:Doctor Faustus.pdf/۹۲

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

 

انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب

مجموعه ادبیات خارجی

ا . ویلهلم نل محمد علی جمالزاده

۲ - تریستان و ایزوت ژوان بدیه دکتر پرویز خانلری

۳ - پدران و پسران دکتر مهری آهی

۴ . با باگوریو ادوارد ژوزف

۵. ایلیاد سعید فیی

۶. اگمنت دکتر هوشیار

۷. تراژدی قیصر فرنگی شادمان

۸. مانده های زمینی دکتر سیروس ذکاء

۹. ادیپوس و دو نمایشنامه دیگر سوفوکل محمد معبدی

۱۰. شوهر دلخواه اسر ایلد پرویز مرزبان

۱۱. اشعار منتخب نصر الله فلسفی

۱۲. الکترا سوفوکل محمد سعیدی

۱۳. گرسنه کنوت هامسون دکتر غلامعلی سیار

۱۴ . بیست دا. ان دکتر زهرا خانلری

۱۵ ـ دون کارا ن شیلر محمد علی جمال زاده

۱۶. چرم ساغری بالزاک م... به آذین

۱۷. سرخ و سیاه عظمی فبی

۱۸ . سفرنامه الیور سویفت منوچهر امیری

۱۹. قهرمان عصر ما الرمانتف دکتر مهری آهی

۲۰. راهزنان و توطئه فیسکو ابوالحسن میکده

۲۱. شاهزاده خانم بابل ولتر مهندس لامح ناطق

۲۲. سالومه اسکار وایلد محمد سعیدی

۲۳. زن سی ساله بالزاک ادوارد ژوزف

۲۴. حیات مردان نامی (جلداول) پلوتارک مهندس رضا مشایخی

۲۵. داستانهای ارمنی از چهار نویسنده هابک کاراکاش

۲۶. خسیس مولیر محمد علی جمال‌زاده

۲۷. غرور و تعصب جین آستن دکتر شمس الملوک مصاحب