برگه:Majlis Melli 1.pdf/۱

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

مجموعه

 

مصوبات دوره اول

 

قانونگذاری

 

مجلس شورای ملی