برگه:Majlis Melli 1.pdf/۱۱۱

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند دوم–دورهٔ اول تقنینیه
–۹۸–
قانون بلدیه

۱۰۴ – کلانتر و معاون او و اعضای اداره بلدیه و منشی آن اداره جزو مستخدمین دولت محسوب خواهند بود. و در ترفیع رتبه و سایر حقوق حکم مستخدمین دولتی را خواهند داشت.

۱۰۵ – قواعد انفصال مستخدمین فوق‌الذکر در صورت استعفای آنها قبل از انقضای مدت چهار سال از قرار تفصیل است.
‌انفصال کلانترها در پایتخت و کرسیهای ایالات منوط باجازه همایونی است انفصال کلانترها در شهرهای متوسط و کوچک و همچنان معاون کلانترها مطلقاً باجازهٔ وزیر داخله است.

۱۰۶ – کلانتر و معاون او و اعضای اداره بلدیه و اجزای دوائر و انجمنهای جزو آن علامتی موافق نقشه و نمونه که بامضای همایونی رسیده خواهند داشت و ملبوس معینی بترتیب مخصوص بآنها داده میشود.

۱۰۷ – انتخاب کلانتر و معاون او برای مدت چهار سال است تعیین مدت مأموریت منشی اداره بلدیه منوط برأی انجمن بلدیه است.

۱۰۸ – مستخدمین اداره بلدیه که از خارج دعوت میشوند باید شرایطی را دارا باشند که درباره انتخاب‌کنندگان اعضای انجمن بلدیه مقید است.