برگه:Majlis Melli 1.pdf/۱۳۵

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند دوم–دورهٔ اول تقنینه
–۱۲۲–
قانون تشکیل ایالات و ولایات

(تنبیه) ترتیب سرکشی که غفلتاً و بطور خصوصی بدوائر محلیه میشود در مواد آتیه مرتب است (‌مورد هفتم مادهٔ ۱۴۶ و غیره).

شانزدهم – در راپورتهای سالیانه و اطلاعات فوری که حکام باید بدهند

مادهٔ ۸۷ – غیر از راپورتی که حکام بوزیر داخله بعد از اتمام عمل محال گردشی میدهند باید در مواقع معینه راپورتهای مفصل و مختصر را در باب وضع ولایت و اقداماتیکه کرده‌اند بدهند این راپورتها بر دو نوع است یکی عمومی است که حکام بعد از انقضای هر سالی میدهند دیگری خصوصی که در موارد لازمه یا در مواقع فوری در عرض سال باید بدهند.

مادهٔ ۸۸ – راپورتهای عمومی را حکام سالی یکمرتبه بوزارت داخله تقدیم میکنند و باید تمام ادارات ولایتی حتی ادارات بلدیه اطلاعاتی که برای تقدیم این راپورت لازم است بحاکم برسانند سوادی از این راپورت عمومی را حکام برای فرمانفرما در جائیکه هست ارسال میدارند.

‌مادهٔ ۸۹ – غیر از راپورت سالیانه حکام مکلفند که ماهی دو دفعه راپورت گزارشات ولایتی را بوزیر داخله بدهند و نیز گزارشات و وقایع فوری را بدون فوت وقت تقدیم کنند کلیه هر گونه اطلاعات راجعه بوزارت داخله را باید حکام بوقت و بموقع خود برسانند و آنچه را که موافق قوانین بسایر وزارتخانه‌ها راجع است بموقع بآن وزارتخانه اطلاع دهند.

(تنبیه) – حکام میتوانند در مواقع مهمه در صورتیکه شکل و وضع و اهمیت کار تقاضا مینماید چاپار مخصوص روانه پایتخت نمایند.