برگه:Majlis Melli 1.pdf/۱۴۱

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند دوم–دورهٔ اول تقنینیه
–۱۲۸–
قانون تشکیل ایالات و ولایات

عمدهٔ حاکم است و عادات و اخلاق اهالی ولایات متفاوت و مقتضی بعضی تصرفات و اقدامات است که باید از طرف دوائر حکومتی و نظمیه بعمل آید لهذا حکام و ادارات نظمیه میتوانند نظر بآداب و عادات و اخلاق اهالی ولایت بعضی قواعد لازمه را چه عمومی باشد چه خصوصی مرتب نموده اعلام نمایند ولی اول شرط این حق حاکم آنست که این قواعد نباید وجهامن‌الوجوه مخالف قوانین موجوده و مناقض دستورالعمل‌های وزارتخانه‌ها باشد.

‌مادهٔ ۱۰۶ – کلیهٔ این قواعد بطوری که در مادهٔ قبل مذکور است برای اهالی حتمی‌الاجرا است و تا موقوف نشود در قوت خود باقی خواهد بود و اشخاصیکه برخلاف این قواعد رفتار نمایند مورد مسئولیت خواهند بود و محاکمه و تنبیه آنها راجع است بمحاکمی که به موجب نظامنامه عدلیه مرجع امثال این امور خواهد شد.

‌مادهٔ ۱۰۷ – قواعدی که حکام و ادارات نظمیه و ضبطیه ایجاد میکنند باید در روزنامه‌های محلیه چهار دفعه اعلان شود و بطبع رسیده در معابر و کوچه‌ها و میدانها و ادارات پلیس و غیره یکماه قبل از اجرا نشر و اعلام شود.

‌تبصره – قواعدی که ادارات بلدیه و ادارات اجتماعیه وضع میکنند بامضای حاکم رسیده بهمین ترتیب اعلام و بموقع اجرا گذارده میشود.

مادهٔ ۱۰۸ – اداره‌ای که ایجاد این قواعد را کرده است میتواند این قواعد را تکمیل یا تغییر داده یا بکلی رفع نماید ولی باز باید بهمان ترتیب تکمیل و تغییر و رفع قواعد اعلام شود.

‌مادهٔ ۱۰۹ – تفصیل این اقدام خود را با جهت آن و صورت قواعدی که ایجاد کرده‌اند حکام باید فوراً بوزیر داخله راپورت کنند و نسخه‌ای هم بفرمانفرما (‌جائیکه هست) تقدیم مینماید وزیر داخله حق دارد رأساً یا بواسطه شکایت ادارات و اشخاص متفرقه حکم تغییر و تکمیل و رفع قواعد موضوعه را بدهد.