برگه:Majlis Melli 1.pdf/۱۴۹

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند دوم–دورهٔ اول تقنینیه
–۱۳۶–
قانون تشکیل ایالات و ولایات

‌مادهٔ ۱۳۳ – مقدار مقرر صاحبمنصبان و مستخدمین ادارهٔ ولایتی و کلیهٔ دوایر حکومتی چه در ولایات و چه در محال و همچنین ترتیب مراتب و مناصب مستخدمین مزبوره و قواعد ترفیع رتبه و اعطای امتیازات دربارهٔ آنها و کذالک ترتیب متقاعد شدن آنها و مقدار مستمری که بمستخدمین مزبوره در موارد لازمه باید داده شود در قوانین خدمت دولتی و نظامات راجعه بمستخدمین دولتی مندرج است.

مادهٔ ۱۳۴ – مستخدمین دفترخانهٔ ادارهٔ ولایتی را هر یک از اعضای ادارهٔ مزبوره علیحده برای شعبهٔ خود انتخاب خواهند کرد و بمعرفی معاون حاکم که رئیس دفتر خانه است حاکم ولایت آنها را بشغل خودشان منصوب خواهد کرد.

‌دویم – در اختیارات اداره ولایتی

‌مادهٔ ۱۳۵ – اختیارات ادارهٔ ولایتی محدود بحدود ولایت است یعنی فقط در حدود ولایت این اداره می‌تواند بادارات تابعه حکم بدهد و مجبور باجرای قوانین نماید و کلیه نسبت بآنها ناظر اجرای قوانین باشد لهذا اگر اختلافی یا معارضه‌ای در باب مرجعیت امور مابین دوایر حکومتی یک ولایت یا دوایر حکومتی ولایت دیگر یا مابین دوایر حکومتی یک ولایت یا دوایر مختلفه ولایت دیگری حاصل شود باید دید کاری که باعث حدوث اختلاف بوده در کدام ولایت شروع شده و بادارهٔ ولایتی آن ولایت رجوع کرد هر گاه اختلافی فیمابین دو اداره ولایتی در ولایتی در باب مرجعیت کارها و غیره روی دهد حکم آن با وزارت داخله خواهد بود ولی اگر اختلافی مابین اداره ولایتی با شعب وزارتخانه و انجمن ولایتی یا با اشخاصی که‌تابع اداره ولایتی نیستند اتفاق افتد حکم آن با مجلس وزراء است (‌رجوع بمادهٔ ۳۸۸).

‌مادهٔ ۱۳۶ – ادارهٔ ولایتی اختیاراتی مخصوص نسبت بادارات نظمیه و ضبطیه