برگه:Majlis Melli 1.pdf/۱۶۵

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند دوم–دورهٔ اول تقنینیه
–۱۵۲–
قانون تشکیل ایالات و ولایات

(‌در صورتیکه ولایت جزو ایالتی باشد) بسمت ریاست بلوکات منصوب میشود و امور بلوکات را در تحت ریاست و نظارت حاکم ولایت و ادارهٔ ولایتی اداره می‌نماید عزل نایب‌الحکومه از سمت خود بحکم وزیر داخله یا فرمانفرما است (‌در جائی که باشد).

مادهٔ ۱۹۷ – ریاست نظمیه بلوک نیز ب عهدهٔ نایب‌الحکومه است.

‌مادهٔ ۱۹۸ – معاون نایب‌الحکومه بانتخاب نایب‌الحکومه و تصویب حاکم ولایت بشغل خود منصوب است و بنایب‌الحکومه در کارها کمک می‌کند و در غیاب نایب‌الحکومه قائم‌مقام اوست و بسمت مدیری امور بلوک را اداره میکند.

‌مادهٔ ۱۹۹ – معاون میتواند از طرف نایب‌الحکومه بسرکشی نواحی و تفتیش امور بلوکی مأمور بشود ولی فقط در صورتیکه خود نایب‌الحکومه بواسطه عذر موجهی نتواند این امر را انجام بدهد.

‌مادهٔ ۲۰۰ – معاون از طرف نایب‌الحکومه هر گونه مأموریت راجعه بامور ضبطیه و نظمیه را انجام می‌دهد چه این مأموریت در خود قصبه بلوکی باشد و چه در بلوک.

مادهٔ ۲۰۱ – محل اقامت نایب‌الحکومه کرسی بلوک است و برای اداره‌کردن امور بلوکی در هر قصبه بلوکی اداره‌ای تشکیل میشود که مرکب از نایب‌الحکومه و معاون آنست طبیب و مهندس و معمار بلوکی در صورتیکه باشند نیز از اعضای این اداره محسوب و در اجلاسات راجعه بامور آنها حاضر خواهند بود.

‌دوم – در وظایف نایب‌الحکومه از حیث امور اداره

‌مادهٔ ۲۰۲ – وظایف نایب‌الحکومه از قرار ذیل است:

(اولاً) مراقبت و مواظبت تامه در اجرای قوانین موضوعه و دستورالعملهای ادارات متبوعه.