برگه:Majlis Melli 1.pdf/۱۷۲

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند دوم–دورهٔ اول تقنینه
–۱۵۹–
قانون تشکیل ایالات و ولایات

‌مادهٔ ۲۲۲ – تکالیف ادارهٔ ضبطیه بلوکات نسبت بامور مالیه از قرار تفصیل است:

(اول) وصول بقایای دولتی و ادارات بلدیه و اجتماعیهٔ ولایات بموجب احکام ادارات متبوعه یا اعلان ادارات متساویه.

(دوم) اقدامات مجدانه بر منع و کسر نمودن اوزان و اکیال و تغییر وزن و کمیت مسکوکات.

(سوم) اجرای اوزان و اکیال جدیده بحکم دولت.

(چهارم) دعوت مقاطعه‌کاران برای مزایده‌های دولتی و مملکتی و ادارات بلدیه و غیره.

(پنجم) دادن شهادت‌نامه بمقاطعه‌چیها در صورتیکه بواسطه معاذیر موجهه یا هیچ نتوانسته‌اند کاری را که بر عهده گرفته‌اند انجام بدهند و یا بوقت و بموقع نتوانسته‌اند برسانند.

(ششم) مساعدت با اشخاص و اداراتی که بموجب قوانین نظارت بحرفت و صنعت و تجارت دارند و بموجب قوانین عوارض اخذ میکنند.

(هفتم) اجرای تکالیفی که بموجب قوانین راجعه باخذ مالیات و عوارض بادارات ضبطیه محول است.

(هشتم) عمل کردن بوظایفی که بموجب قوانین گمرکات بعهدهٔ ادارات ضبطیه موکول است.

(نهم) مساعدت با ادارات جنگلها و خالصجات دولتی در اجرای تکالیف آنها و در اقداماتیکه در صورت نقض قوانین جنگلها و خالصجات بر‌عهدهٔ این ادارات وارد میآید.

‌مادهٔ ۲۲۳ – وظایف ادارهٔ ضبطیه نسبت بامور عدلیه از قرار ذیل است:

(اول) جلوگیری از تعدی و اقدامات خودسرانه و اجرای تحقیقات و همراهی در