برگه:Majlis Melli 1.pdf/۱۸۲

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند دوم-دورهٔ اول تقنینیه
–۱۶۹–
قانون تشکیل ایالات و ولایات

‌مادهٔ ۲۵۷ – در موقع محال گردشی رئیس ضبطیه اعمال و افعال مدیرها را تفتیش مینماید و بشکایات آنها رسیدگی میکند و دفاتر نوشتجات وارده و صادره را که در خانهٔ آنها است بدقت ملاحظه میکند.

مادهٔ ۲۵۸ – چنانچه رئیس ضبطیه بی‌نظمی و تقصیری از مدیر ضبطیه مشاهده کند بطوریکه دیگر مدیر ضبطیه مورد اعتماد ضبطیه نباشد مراتب را فوراً بحاکم اطلاع داده عزل مدیر را میخواهد.

مادهٔ ۲۵۹ – رئیس ضبطیه در وقت محال گردشی مساعدت لازمه را بمدیرهای ضبطیه در اجرای تکالیف آنها مینماید و مراقبت مینماید که قوانین حفظ‌الصحه و ضد حریق و غیره تماماً بموقع اجرا گذارده شود.

مادهٔ ۲۶۰ – رئیس ضبطیه مواظبت مینماید که هیچکس بدون محاکمه تنبیه و سیاست نشود و همچنین از طرف دیگر رئیس ضبطیه مواظبت مینماید که اشخاص مقصر بعد از تحقیقات کامله بمحاکم عدلیه جلب و تنبیه و سیاست شوند.

مادهٔ ۲۶۱ – هنگام محل گردشی رئیس ضبطیه سعی مینماید که بمواعظ و نصایح لازمه مردم دهات را باجرای قوانین راجعه بآنها دلالت کند و فواید زراعت و حرفت و صنعت را بآنها گوشزد و تشویق نماید.

مادهٔ ۲۶۲ – تمام اطلاعات خود را رئیس ضبطیه باطلاع ادارهٔ ولایتی میرساند و حرکت خود را از شهر و قصبه بلوکی و مراجعت خود را بآن شهر نیز اطلاع میدهد.

مادهٔ ۲۶۳ – رئیس ضبطیه باید مستحضر از خوبی و بدی حاصل باشد و اطلاعات لازمه را در این باب با جهات آن به حاکم برساند.

دوم – در وظایف مدیر ضبطیه

مادهٔ ۲۶۴ – وظایف مدیر ضبطیه از قرار ذیل است: