برگه:Majlis Melli 1.pdf/۱۹۳

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند دوم-دورهٔ اول تقنینیه
–۱۸۰–
قانون تشکیل ایالات و ولایات

(ثالثاً) اشخاصیکه بواسطه جرم و تقصیری از خدمت خارج شده‌اند.

(رابعاً) اشخاص ورشکست بتقصیر.

(خامساً) اشخاصیکه محتاج بقیم شرعی هستند.

(سادساً) کسانی که تریاک استعمال مینمایند و یا متجاهر بفسقند.

‌مادهٔ ۳۰۲ – صاحبمنصبان ادارهٔ نظمیه و ضبطیه از رؤساء و کدخداها و مدیرهای ضبطیه اشخاصی خواهند بود که تبعهٔ ایران بوده و در یکی از مدارس علمیه تحصیلات خود را تمام کرده‌اند و یا در خدمت کشوری و لشکری معلومات و تجربه کافی تحصیل کرده‌اند.

‌مادهٔ ۳۰۳ – در پایتخت اشخاصیکه موافق دو مادهٔ قبل صلاحیت دخول بخدمت نظمیه را دارند و میخواهند بسمت کدخدائی داخل خدمت نظمیه شوند جزو نظمیهٔ ذخیره (‌ردیف) محسوب خواهند شد که بعد از دادن امتحانات لدی‌الاقتضاء داخل خدمت نظمیه بشوند و اگر بثبوت رسید که‌لایق خدمت در نظمیه نیستند معاف خواهند بود.

‌تبصره – اشخاصیکه در مدت سه سال در جاهای دیگر صاحبمنصب نظمیه و ضبطیه بوده‌اند (کدخداهای محله یا مدیر ضبطیه بوده‌اند) و همچنان صاحبمنصبان نظامی از این قاعده مستثنی و یکدفعه در پایتخت داخل خدمت نظمیه خواهند شد.

مادهٔ ۳۰۴ – هر گاه صاحبمنصب ردیف در مدت سه سال اول ترفیع رتبه نیافتند از ردیف نظمیه نیز باید خارج شوند.

‌مادهٔ ۳۰۵ – ترفیع رتبه در ادارهٔ نظمیه باید بمراتب باشد.

مادهٔ ۳۰۶ – صاحبمنصبان نظمیه تفتیش نیز باید تماماً تبعهٔ ایران و دارای شرایطی باشند که در مادهٔ ۳۰۷ و ۳۰۱ مذکور است و بعلاوه باید در‌پایتخت و شهرهای بزرگ امتحان معلوماتی که برای خدمت آنها لازم است داده باشند.