برگه:Majlis Melli 1.pdf/۱۹۸

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند دوم-دورهٔ اول تقنینیه
–۱۸۵–
قانون تشکیل ایالات و ولایات

‌مادهٔ ۳۲۶ – وظایف صاحبمنصبان نظمیه از رئیس و غیره و نواب و تابین نظمیه در شهر نیز همان است که در باب رئیس ضبطیه (‌بلوکی) و‌مدیرهای ضبطیه و غیره قید شده.

‌مادهٔ ۳۲۷ – بعضی وظایف که مخصوص نظمیهٔ شهر است از قراری است که در مواد آتیهٔ ذیل مندرج است.

‌مادهٔ ۳۲۸ – کدخداهای محلات و ادارهٔ نظمیهٔ محله (‌در صورتیکه باشد) مکلفند که:

(اولا) هر فوتی که در محله آنها اتفاق میافتد بشخص امین آن محله که برای این نوع کارها معین میشود اطلاع دهند تا اقدامات لازمه در حفظ اموال متوفی بعمل آید.

(ثانیاً) ناظر اجرای قواعدی باشند که رئیس نظمیه یا مجلس بلدیه برای انتظام امور شهری ایجاد و اعلام نموده‌اند.

(ثالثاً) نظارت بمحبس‌ها داشته باشند که وضع آن محبسها موافق قاعده و انتظام باشد لهذا کدخداهای محلات زود زود باید باین امکنه سرکشی نمایند.

(رابعاً) باید هر ماه بغتتاً بامور ادارهٔ خود و صندوق و غیره سرکشی نمایند.

(خامساً) بقراول‌خانه‌هائیکه محل اقامت پلیس است نظارت داشته باشند.

‌مادهٔ ۳۲۹ – تقسیم کارها مابین معاونین کدخدای محله در صورتی که کدخدا دو معاون داشته باشد بسته بصوابدید رئیس نظمیه است.

‌مادهٔ ۳۳۰ – صاحبمنصبان و مستخدمین ادارهٔ نظمیه تماماً در تحت نظارت رئیس نظمیه اجرای دستورالعملهای آنرا مینمایند و هر یک مسئول رشتهٔ کاری هستند که بآنها رجوع شده.

‌مادهٔ ۳۳۱ – اجزای ادارهٔ نظمیه محلیه (‌در صورتیکه باشد) در تحت نظارت کدخدای محله واقع و مسئول امور مرجوعه بخودشان هستند.

‌مادهٔ ۳۳۲ – نواب تماماً تابع کدخدای محله خودشان بوده و بلاواسطه اوامر و