برگه:Majlis Melli 1.pdf/۲

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

مجموعه

مصوبات ادوار اول و دوم

قانونگذاری

مجلس شورای ملی