برگه:Majlis Melli 1.pdf/۲۰۳

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند دوم-دورهٔ اول تقنینیه
–۱۹۰–
قانون تشکیل ایالات و ولایات

جنحه و جنایاترا تا ورود قراسورانها به عمل آورند.

مادهٔ ۳۵۵ – در صورتیکه در محل ادارات نظمیه و ضبطیه نباشد قراسورانها تمام تکالیف آن ادارات را بموقع اجرا میگذارند موارد و مواقعیرا که قراسورانها باید تکالیف ادارات ضبطیه و نظمیه را انجام بدهند وزیر داخله باتفاق وزیر عدلیه معین و اعلام خواهد کرد.

‌مادهٔ ۳۵۶ – حدود اقدامات ادارهٔ قراسورانها حفظ طرق و شوارع و ابنیه و عماراتی است که در سر راهها یا در کنار جاده ساخته شده.

‌مادهٔ ۳۵۷ – هر گاه جنحه و جنایتی در معابر و راهها واقع شود و جانی یا مقصر فرار نماید قراسورانها مکلفند که آنها را تعاقب نموده در خارج از حوزهٔ اقدامات خودشان هم این تعاقب را امتداد دهند و فقط وقتی دست از تعاقب بردارند که عمال ضبطیه و نظمیه آن محل باجرای تکالیف خودشان در این باب و بتعاقب فراری اقدام کرده باشند.

‌مادهٔ ۳۵۸ – قواعد استعمال اسلحه در موارد لازمه بتوسط صاحبمنصبان و تابین و قراسوران علیحده مرتب و منضم بماده است.

‌سوم – در روابط اداره قراسورانها با سایر دوایر محلیه

‌مادهٔ ۳۵۹ – ادارهٔ قراسورانها تابع احکام وزیر داخله و وزیر عدلیه و وزیر طرق و شوارع و ادارهٔ ولایتی هستند و بآن مقامات راپرت میدهند ولی از تحقیقات راجعه بجنحه و جنایات فقط تابع مدعی عمومی ولایتی میباشند.

‌مادهٔ ۳۶۰ – بدوایر محلیه ادارهٔ قراسورانها مراسله مینویسند.

‌مادهٔ ۳۶۱ – ادارهٔ قراسورانها هر گونه اطلاعات لازمه را بدوایر نظمیه و ضبطیه در صورت لزوم و تقاضای آن ادارات خواهند داد و خود ادارهٔ قراسورانها هر گونه