برگه:Majlis Melli 1.pdf/۲۱۷

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند دوم-دورهٔ اول تقنینیه
–۲۰۴–
قانون تشکیل ایالات و ولایات

امر مخصوصی در موارد مقتضیه ریاست کل قشون ولایات جزو ایالت نیز به عهدهٔ فرمانفرما محول شود.

مادهٔ ۴۰۱ – اقدامات لازمه فرمانفرما در اجرای قوانین و نظامنامه‌ها و دستورالعملهای خود او بتوسط ادارات و اشخاصی خواهد بود که بموجب قوانین متصدی امر اجرای قوانین و غیره هستند.

‌مادهٔ ۴۰۲ – فرمانفرما مکلف است که در حدود قوانین اعمال و افعال کلیهٔ ادارات قلمرو مأموریتی خود را تفتیش و رسیدگی نماید و از تخلف از قوانین قویاً ممانعت نماید.

‌تبصره – ادارات تفتیش محلی از این قاعده مستثنی و بموجب قوانین ادارهٔ کل تفتیش فقط در تحت ریاست و نظارت آن اداره واقع است.

‌مادهٔ ۴۰۳ – یکی از وظایف عمدهٔ فرمانفرما حفظ امنیت و وقایه رفاهیت و آسودگی اهالی ایالتی است که بعهدهٔ او واگذار شده لهذا در صورتیکه در ولایتی اغتشاش یا بی‌نظمی حاصل شود و باقدامات حاکم آن ولایت قلع و قمع آن اغتشاش نشده باشد فرمانفرما مکلف است که اقدامات مؤثره را بعمل آورده امنیت عمومی را برقرار نماید.

‌مادهٔ ۴۰۴ – در صورت بلیات سماوی از قبیل حریق و زلزله و طغیان آب و طوفان و غیره فرمانفرما باید کمال مراقبت را در فهمیدن حوائج اهالی و اعانت و کمک بدرماندگان و محنت‌زدگان بعمل آورد و اگر وسائل موجوده محلی کافی نباشد باید از دولت استمداد کند.

‌مادهٔ ۴۰۵ – فرمانفرما باید به عرایض و شکایات مردم با کمال دقت رسیدگی نموده مطالب حقهٔ آنها را انجام بدهد برای این که در این موارد بیجهت مکاتبه نشده تضییع وقت نشود و رعایت انتظام امور شده باشد فرمانفرما باید