برگه:Majlis Melli 1.pdf/۴۵

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند اول
–۳۶–
نظامنامه انتخابات اصنافی

‌مادهٔ نوزدهم – انتخاب‌شدگان دارالخلافه و سایر ایالات هر چه زودتر باید در طهران حاضر شوند چون انتخاب‌شدگان ولایات بموجب نظامنامه‌ای باید منتخب شوند و حضور آنها فعلاً مدتی طول خواهد کشید لهذا منتخبین طهران حالا انتخاب میشوند و مجلس تشکیل خواهد شد و بوظایف خود رفتار خواهد نمود تا منتخبین ولایات حضور بهمرسانند و تأخیر حضور آنها سبب تعطیل مجلس نخواهد بود.

‌مادهٔ بیستم – خرج سفره و مقرری سالیانه اعضای مجلس شورای ملی موقوف به تشخیص و تصویب خود مجلس است.

ماده بیست و یکم – مدت مأموریت نمایندگان ملت دو سال خواهد بود و بعد از دو سال در تمام ممالک ایران تجدید انتخابات خواهد شد.

‌ماده بیست و دوم – شکایات راجعهٔ بمجلس و اعضای آن در عمل انتخابات و غیره آنچه راجع بمجلس است باید کتبا برئیس مجلس اظهار شود که در مجلس شورای ملی به مادهٔ شکایت رسیدگی و حکم آن صادر شود.

‌ماده بیست و سیم – بدون اجازهٔ مجلس احدی از اجزای مجلس را نمیتوان بهیچ عنوان گرفتار و دستگیر نمود مگر مرتکب بجنحه یا جنایتی باشد بطور علنی.

‌و کلیهٔ تحریر و تقریر اعضای مجلس در مصالح دولت و ملت آزاد و هیچ کسی حق مزاحمت آنها را ندارد مگر در صورتیکه تحریرات و تقریرات عضوی بر خلاف مصالح عامه و موافق قوانین شرع انور مستوجب مجازات باشد در این صورت باجازهٔ مجلس این نوع اشخاص بمحکمهٔ عدلیه جلب خواهند شد.

‌مادهٔ بیست و چهارم – اشخاصیکه از رجال دولت و اعضای دوایر دولتی بسمت نمایندگی بعضویت مجلس شورای ملی منتخب میشوند از خدمت سابقه منفصل و در مدت این مأموریت حق مداخله و اشتغال بخدمت سابقه یا خدمت دیگری ندارند والا نمایندگی و عضویت ایشان باطل میشود.

فصل دوم

ترتیب انتخاب و کشیدن قرعه و شرایط آن

مادهٔ بیست و پنجم – انتخاب اعضای مجلس شورای ملی در پایتخت و شهرهای بزرگ و متوسط و کوچک بعمل خواهد آمد با حضور حاکم یا نایب‌الحکومه و در تحت نظارت انجمن مذکور در مادهٔ نهم.

‌مادهٔ بیست و ششم – انتخاب بقرعه و اکثریت آراء تامه یا نسبی باید باشد و در صورت تساوی آراء باید بقرعه تشخیص انتخاب شده داده شود.

‌مادهٔ بیست و هفتم – روز انتخاب اعضاء مجلس و کشیدن قرعه در هر سال که باشد روز جمعه خواهد بود با رعایت ترتیبات ذیل: