برگه:Majlis Melli 1.pdf/۵۳

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند اول
–۴۴–
نظامنامهٔ انتخابات دو درجه

‌مادهٔ ۴۱ – بعد از اعلان انجام انتخاب رئیس انجمن جعبهٔ انتخاب را در حضور اعضاء و حاضرین انتخاب‌کنندگان خالی نموده امر باستخراج آراء می‌نماید.

‌مادهٔ ۴۲ – یکی از اعضاء اوراق انتخاب را شمرده عدهٔ آن را با عدهٔ رأی دهندگانی که نمرهٔ تعرفه آنها در کتابچه ثبت تعرفه نشان شده است تطبیق می‌کند در صورت زیادتی اوراق رأی به عدهٔ اوراق زایده از کلیه برداشته شده باطل میشود و نتیجه در صورت مجلس نوشته میشود.

‌مادهٔ ۴۳ – اوراق انتخاب را یکی از اعضاء بصوت بلند یک یک خوانده بیک نفر دیگر از اعضاء میدهد و سه نفر دیگر از اعضاء اسامی را بترتیبی که خوانده میشود در ورقهٔ بزرگی مینویسند.

مادهٔ ۴۴ – هر گاه در اوراق انتخاب زیاد یا کمتر از عدهٔ معینه اسامی نوشته باشند نقصی در امر انتخاب حاصل نخواهد شد در صورت اول آن عده اسامی که زیاد نوشته شده از آخر ورقه خوانده نخواهد شد.

مادهٔ ۴۵ – از اوراق رأی آنچه سفید یا لایقره باشد یا آن که صحیحاً معرفی انتخاب‌شده را نکند یا امضای انتخاب‌کننده را داشته باشد یا بیش از یک ورق باشد محسوب نخواهد شد ولی عیناً ضمیمهٔ صورتمجلس میشود.

‌مادهٔ ۴۶ – بلافاصله بعد از شماره و استخراج آراء رئیس نتیجه را بصورت بلند اعلام مینماید و اوراق انتخاب را معدوم میکند به‌استثنای آنهائیکه در ماده قبل ذکر شده که ضمیمه صورتمجلس میشود.

‌مادهٔ ۴۷ – صورتمجلس انتخابات را منشی در سه نسخه تحریر نموده بامضای اعضای انجمن نظارت میرساند یک نسخه بحکومت نسخهٔ دیگر بتوسط حکومت بمجلس شورای ملی و نسخهٔ ثالث با کتابچهٔ ثبت اوراق تعرفه بانجمن ایالتی یا ولایتی مرکز حوزه فرستاده میشود.

‌مادهٔ ۴۸ – اشخاصیکه ورقهٔ تعرفه ندارند حق دخول بمجلس انتخاب ندارند.

‌مادهٔ ۴۹ – دخول در محوطه انتخاب با داشتن اسلحه اکیداً ممنوع است.

‌مادهٔ ۵۰ – اسامی انتخاب‌شدگان درجهٔ اول و دوم بعد از اتمام انتخابات از طرف حاکم محل در روزنامه اعلان میشود.

‌مادهٔ ۵۱ – انتخاب‌شدگان در شهرهای جزو باید بامضای انجمن نظارت آن محل اعتبارنامه در دست داشته باشند و بانجمن نظارت مرکزی ارائه بدهند و همچنین نمایندگانی که در مرکز حوزه انتخابیه برای عضویت مجلس شورای ملی منتخب میشوند باید بامضای انجمن نظارت مرکزی اعتبارنامه در دست داشته تسلیم دفتر مجلس شورای ملی نمایند.