برگه:Majlis Melli 1.pdf/۹۶

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند دوم–دورهٔ اول تقنینیه
–۸۷–
قانون بلدیه

بجاهای لازم شکایت کند و در محاکمات عدلیه اقامهٔ دعوا نماید و مدعی و مدعی‌علیه واقع شود.

۵ – اراضی کوچه‌ها و میدان‌ها و پیاده‌روها و معابر و رودخانه‌ها و سواحل رودخانه‌ها و زیر آبها و غیره هر چند که متعلق بشهر است محل استفاده عموم ناس است.

۶ – وجوهی که اهل شهر برای مصارف بلدیه میدهند باید بحکم قانون باشد.

۷ – حاکم شهر باید مراقبت نماید که اقدامات بلدیه مخالف با این نظامنامه نباشد.

۸ – ادارهٔ بلدیه حق دارد که مهر معینی باسم شهر داشته باشد.

فصل دوم

‌در تشکیل انجمن بلدیه

۹ – هیأت بلدیه مرکب است از انجمن بلدیه و اداره و شعب جزو آن.

۱۰ – انجمن بلدیه مرکب است از اعضائی که از محلات شهر بترتیب ذیل انتخاب می‌شوند.

۱۱ – عده اعضای انجمن بلدیه در شهرهای کوچک شانزده و در شهرهای متوسط بیست و در شهرهای بزرگ سی نفر خواهد بود که با رعایت وسعت و جمعیت بمحلات شهر تقسیم میشوند.

‌شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان

۱۲ – انتخاب‌کنندگان اعضای انجمن بلدیه باید دارای شرایط ذیل باشند (اولا) تابعیت ایرانیه (ثانیاً) اکمال بیست و یک اقلاً (ثالثاً) دادن مالیات یا داشتن خانه یا مستغل یا اراضی در حدود شهر که در شهرهای بزرگ هزار و در شهرهای متوسط پانصد و در شهرهای کوچک سیصد تومان ارزش داشته باشد.

۱۳ – ادارات علمیه و خیریه نیز در صورتیکه صاحب چنین مستغلی یا زمینی در شهر باشند حق فرستادن وکیلی برای شرکت در انتخابات دارند کذالک شرکتها و اشخاصیکه تجارتخانه و حجرهٔ معینی دارند حق شرکت در انتخاب را دارند ولو این که صاحب خانه یا مستغل یا اراضی بطوریکه ذکر شد نباشند.

۱۴ – اگر خانه یا مستغل یا زمینی مابین چند نفر مشترک باشد یکی از شرکاء میتواند موافق قرارداد سایر شرکاء در انتخابات حاضر شود.