برگه:Majlis Melli 1.pdf/۹۸

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند دوم–دورهٔ اول تقنینیه
–۸۹–
قانون بلدیه

تعرفه انتخاب (چهارم) عدهٔ اعضائی که باید انتخاب شوند.

۲۶ – محل اجتماع انجمن نظار حتی‌المقدور قسمی انتخاب خواهد شد که در مرکز شهر واقع باشد تا مردم بتوانند بسهولت و آزادی ورود کرده تعرفه بگیرند یا روز انتخاب رأی بدهند مثل مساجد و یا مدارس.

۲۷ – تعرفه‌ای که با نمره و تاریخ بمهر اعضای انجمن نظار به انتخاب‌کنندگان داده می‌شود محتوی اسم خود و پدر و سن و شغل و منزل‌انتخاب‌کننده خواهد بود همچنین تعیین روز و محلی را مینماید که دارندهٔ تعرفه باید حاضر شده رأی خود را بدهد.

۲۸ – انجمن نظار تعرفه‌هائی را که می‌دهد به ترتیب نمره در کتابچه ثبت خواهد نمود.

۲۹ – در روز انتخاب که فقط یک روز خواهد بود و بوسیله اعلان و تعرفه معین گردیده انجمن نظار از صبح تا شام در محلی که معین شده حاضر میشود.

۳۰ – در روز انتخاب انجمن اقلا ده ساعت برای تحصیل آراء حاضر خواهد بود ساعت افتتاح و اختتام مجلس انتخاب قبل از وقت اعلان خواهد‌شد.

۳۱ – پس از انقضای وقتی که معین شده دیگر ورقه انتخاب از کسی قبول نخواهد شد.

۳۲ – دادن رأی باید مخفی باشد و از این جهت دارندهٔ تعرفه باید قبل از دخول بمجلس انتخاب مطابق عده که اعلان شده است اسم یک یا چند نفر را که دارای شرایط انتخاب شدن باشند روی کاغذ سفید بی‌نشان نوشته تا کند و با خود داشته باشد.

۳۳ – پس از حضور اعضای انجمن و افتتاح مجلس انتخاب در ساعتی که اعلان شده قبل از شروع بگرفتن اوراق انتخاب رئیس انجمن نظار جعبه‌ای که برای ضبط اوراق انتخاب است در حضور اعضای انجمن و حاضرین از انتخاب‌کنندگان باز نموده خالی بودن آن را می‌نماید.

۳۴ – دارندگان تعرفه برای ورود بمجلس انتخاب باید تعرفه و ورقهٔ انتخاب خود را در دست داشته باشند.

۳۵ – اشخاصیکه تعرفه ندارند حق دخول و مزاحمت را ندارند.

۳۶ – هر یک از دارندگان تعرفه پس از ورود بمجلس انتخاب در کمال آرامی تعرفه و ورقه انتخاب خود را برئیس خواهد داد.

۳۷ – رئیس نمره تعرفه را به صوت بلند میگوید تا یکی از اعضاء انجمن نمره را در کتابچه ثبت تعرفه پیدا نموده نشان کند پس از نشان نمره رئیس تعرفه را بصاحبش رد نموده و ورقه انتخاب او را بدون نگاه کردن در جعبه انتخاب میاندازد.

۳۸ – انتخاب‌کنندگان پس از دادن ورقه انتخاب و پس گرفتن تعرفه در صورت تنگی جای و اختلال نظم و ترتیب انتخاب و امر رئیس از مجلس انتخاب خارج خواهند شد.