برگه:MoshkeleNimaYoushij.pdf/۳

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

نیما یوشیج

طرح از بهمن محصص