برگه:Neyrangestaan.pdf/۱۰۹

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

۱۱۰
نیرنگستان

کلاهمان توی هم رفت.

پا توی کفش کسی کردن.

معنائی پشت در نشسته.

دور از حالا (در موقعی گفته میشود که از رابطه مرده با شخص زنده ای حرف بمیان بیاید).

مگر کله گنجشک خوردی؟[۱].

گوهر شکم – بزنی میگویند که فرزند پسر داشته باشد.

خاک مرده دورش پاشیده‌اند.

هر کسی آب قلبش را میخورد.

در هفت آسمان یک ستاره ندارد.


  1. چون این پرنده زیاد صدا میدهد و جیک جیک میکند این مثل را برای کسی میآورند که پر حرف باشد.