برگه:Neyrangestaan.pdf/۱۱۰

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

چیزها و خاصیت آنها

 

فیروزه فیروز بختی میآورد و هر کس انگشتر فیروزه بدستش باشد سبب گشایش کارش میشود[۱].

مهرهٔ مار برای سفید بختی خوبست[۲].

نظر قربانی (چشم گوسفند است که روز عید گوسفند کشان قربانی میشود و چشم او را خشک میکنند) برای دفع چشم زخم مؤثر است (بخصوص اگر آنرا بدزدند) و با تکه ای نمک و خر مهرهٔ سبز به نخ میبندند و به کلاه بچه و یا بسر شانه اش می آویزند.

ببین و بترک - کجی آبی - هفت مهره - دندان ببر - سم آهو - ناخن گرگ - چشم بابا قوری و پارچهٔ کبود برای رفع چشم زخم همراه بکنند خوب است.

سنگ که زیاد در مجاورت آفتاب باشد لعل میشود؛

  گویند سنگ لعل شود در مقام صبر آری شود و لیک بخون جگر شود  

  1. «گویند نگاه کردن بر آن روشنائی چشم آورد.» بر جان «پیروزه از بهر نامش را از بهر عزیزی و شیرینی دیدارش، و خاصیتش آنک چشم زدگی بازدارد، و مضرت نرسیدن در خواب». نوروزنامه ص ۲۸.
  2. طریقهٔ بدست آوردن آن قبلا آورده شده.